Informacje dla rodziców:

Spotkania formacyjne dla rodziców (w kościele):

 • poniedziałek, 2 października br., godz. 19.15
 • poniedziałek, 20 listopada br., godz. 19.15 - ojcowie. Po spotkaniu firma Vestimentum przyjmie umowy na wykonanie alb komunijnych
 • poniedziałek, 4 grudnia br., godz. 19.15

Spotkania dla dzieci i rodziców (w kościele):

 • niedziela, 8 października br., godz. 11.00 - poświęcenie różańców
 • niedziela, 26 listopada br., godz. 11.00 - poświęcenie książeczek
 • niedziela, 10 grudnia br., godz. 11.00 - poświęcenie medalików

Spotkania modlitewne i duchowe dla dzieci:

Różaniec (październik: środa, piątek godz. 17.00)

Roraty w adwencie (pon. - pt. godz. 17.00)

Daty I Komunii św.:  
18.05.2024, g. 14.00 (na prośbę rodziców zmieniliśmy godzinę, ale wiąże się to z przypilnowaniem by dziecko było na Mszy św. w niedzielę)
19.05.2024 (g. 11.00)
19.05.2024 (g. 11.00 - Romanowo D.)

 

Firma  Vestimentum 19 X 2023 w godzinach: 18.30-19.15 zaprasza rodziców, którzy chcą zamówić alby dla dzieci do salki przy biurze parafialnym. Będzie również możliwość  nabycia medalików.

Skrót spotkania z 2 X:

SZACUNEK WOBEC DZIECKA -WARUNKIEM ROZWOJU SUMIENIA

Każde dziecko jest darem Boga. Zostało ono nam powierzone na czas wychowania go. Bóg nam zaufał, że zrobimy to jak najlepiej.

Zadaniem rodziców jest ukazywanie dziecku - przez osobisty przykładrozmowę z nim – jaki jest cel i sens życia. Dla osób wierzących życie jest pielgrzymką przez tę ziemię do wiecznego spotkania z Bogiem (do domu Ojca). Wychowujemy zatem dziecko do życia tu na ziemi i do wieczności.

Od chrztu dziecka zobowiązaliśmy się, między innymi, rozwijać w dziecku wiarę, chronić je przed złem oraz przez wychowanie religijne pomóc mu praktycznie wypełniać przykazanie miłości, które mówi o wartości życia człowieka. Z tym ściśle wiąże się obowiązek kształtowania w dziecku sumienia, poprzez które mówi do nas Bóg. Pragniemy zatem ukazać dziecku, że sumienie:

 • pomaga odróżniać dobro od zła,
 • skłania do dobra, a ostrzega przed złem,
 • ocenia człowieka: po czynie dobrym chwali go, a po złym gani.

Dla prawidłowego rozwoju sumienia bardzo ważne jest zaspokajanie różnych potrzeb dziecka. Jedną z nich jest potrzeba szacunku.

Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 • W jaki sposób okazujesz dziecku szacunek?
 • Co dobrego widzisz w swoim dziecku?
 • Jakie zdolności otrzymało ono od Boga?
 • Kiedy znajdujesz czas na rozmowę ze swoim dzieckiem?
 • Jakich używasz kar wobec przewinień dziecka i czy pilnujesz zasady, żeby dziecko wiedziało:

  za co jest karane,

  jak długo trwa kara,

  kiedy nastąpiło przebaczenie i koniec kary.

Jeżeli dziecko doświadcza pełnego szacunku podejścia do siebie i do swoich przewinień, to ułatwia  mu to właściwy rozwój moralny.

Dziecku okazuje się szacunek przez:

 • umiejętność znalezienia równowagi między okazywaniem uczuć a stawianiem wymagań,
 • kulturalne zwracanie się do niego,
 • znajdowanie czasu na rozmowę,
 • wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia,
 • szanowanie jego uczuć i przeżyć,
 • mądre udzielanie kar oraz nagród,

Warto strzec się przed popełnianiem następujących błędów:

 • okazywaniem niechęci czy lekceważenia (wyzywanie, ośmieszanie, wypominanie dawnych przewinień, niekulturalne zwracanie się do dziecka),
 • wycofywaniem miłości (np. nie kocham cię, ...),
 • kochaniem miłością warunkową (np. jeśli zrobisz ....to możesz... ),
 • biciem dziecka, aby nie nauczyło się braku szacunku do własnego ciała, nie weszło na drogę krętactw, kłamstwa, pragnienia zemsty, odgrywania nagromadzonej emocji-agresji na rodzeństwie lub rówieśnikach,
 • porównywaniem swoich dzieci,
 • dawaniem jednemu dziecku za przykład któreś z rodzeństwa,
 • okazywaniem nadmiernej uczuciowości,
 • popisywaniem się dzieckiem przed znajomymi czy rodziną,
 • mówieniem przy dziecku o sprawach dorosłych,

 


PRZYGOTOWANIE DZIECI KLAS III SP DO I KOMUNII ŚW.

        Niedzielna Msza św. z udziałem dzieci w naszej parafii odprawiana jest o godz. 11.00 w kościele. Drodzy rodzice! Dołóżcie wszelkich starań, aby w Dniu Pańskim uczestniczyć z dziećmi w Eucharystii.

 Spotkania modlitewne i duchowe dla dzieci:

Różaniec (październik: środa, piątek godz. 17.00)
Roraty w adwencie (pon. - pt. godz. 17.00)

Krzysztof Makosz
proboszcz


   

 • Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym.
 • W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św.
 • Dobrze by było, gdyby rodzice w domu razem z dzieckiem odmawiali codzienny pacierz oraz wdrażali dziecko w ducha modlitwy.
 • Wskazane jest, aby Rodzice na początku okresu przygotowań dziecka do Pierwszej Komunii świętej przystąpili do spowiedzi i przystępowali w niedziele do Komunii św. W ten sposób poprzez własny przykład mogą pokazać dziecku wartość Eucharystii w naszym życiu.
 • W ramach katechezy szkolnej dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Rodzice są odpowiedzialni za pomoc w przyswojeniu przez dziecko obowiązującego materiału z katechizmu i modlitw. Rodzice powinni też powtarzać z dzieckiem przyswojoną przez nie w szkole wiedzę katechizmową.
 • W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii. Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.
 • Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
 • Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj). Rodzice powinni postarać się, by dziecko te zobowiązania wypełniło.
 • Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie – osobiście – poinformować Ks. Proboszcza parafii w której dziecko będzie przyjmować Pierwszą Komunię świętą.

 Mk 10,13-16:
"Przyprowadzano do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli je strofować.
Gdy Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im:
"Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im,
bo do takich należy królestwo Boże.
O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko,
nie wejdzie do niego".
Potem obejmował je ramieniem i błogosławił, kładąc na nie ręce."

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na grudzień:

Módlmy się o owocne przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez przystąpienie do spowiedzi i komunii św.

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie